Προβολή πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο (αρ. πρ. 32781/18-9-2015)

Προβολή πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο (αρ. πρ. 32781/18-9-2015)

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών / Διεύθυνση Εκλογών που εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 (αρ.πρ. 32781) γνωστοποιείται ότι για την προβολή των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχύουν τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Προβολή πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο»

Ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 και µε αφορµή σχετικά ερωτήµατα που έχουν διατυπωθεί αναφορικά µε την προβολή πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3023/2002 (Α΄146) όπως αντικαταστάθηκε µε αυτές του άρθρου 8 του ν.4304/2014 (Α΄234), κατά την περίοδο βουλευτικών, εκλογών α΄ και β΄ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, ευρωεκλογών ή δηµοψηφίσµατος, τα δηµοτικά συµβούλια υποχρεούνται, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) ηµερών από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών ή του δηµοψηφίσµατος ή εκλογών α΄και β΄ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του δηµοψηφίσµατος, να διαθέτουν µε απόφασή τους στα κόµµατα, στους συνασπισµούς και συνδυασµούς υποψηφίων για την προεκλογική 2 προβολή τους, όλους τους χώρους, που καθορίστηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’), για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης στον οικείο Ο.Τ.Α.

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 α του ν.3023/2002 «Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόµµατα και τους συνασπισµούς κοµµάτων: α. Η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της παραγράφου 3 του άρθρου 9».

Περαιτέρω, µε βάση τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 α του ν.3023/2002 «Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές: α. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε µορφής αυτοκινούµενα µέσα, αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε µορφής για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθηµάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο». Εν προκειµένω, οι δήµαρχοι υποχρεούνται για την άµεση καθαίρεση των αεροπανώ και πανώ, την αποκόλληση των γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών κ.λπ., την αποσυναρµολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισµό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Επισηµαίνεται ότι, βάσει της παρ.4 του άρθρου 27 του ν.3023/2002, η µη τήρηση από τους δηµάρχους της ανωτέρω υποχρέωσης και υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε έγγραφη ενηµέρωσή τους από την Επιτροπή Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Άρθρου 3 Α του ν.3213/2003 (άρθρα 1 παρ.1 στοιχείο ιε΄ και 19 του ν.4304/2014 µε τα οποία τροποποιείται το άρθρο 21 του ν.3023/2002), συνιστά ποινικό αδίκηµα, που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι, δεν είναι επιτρεπτή η ανάρτηση ή επικόλληση αφισών, πανώ κ.λ.π. για τα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων σε άλλους χώρους εκτός εκείνων που έχουν διατεθεί από τους οικείους δήµους για το σκοπό αυτό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ.1 α του ν.3023/2002. Τυχόν παράβαση της σχετικής απαγόρευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.8 του νόµου αυτού, επισύρει πρόστιµο ίσο µε το 5% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόµµα ή το συνασπισµό τακτικής χρηµατοδότησης ή µε πρόστιµο µέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπισµό που δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση.

Επίσης, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η ανάρτηση ή επικόλληση αφισών, πανώ κ.λ.π δεν είναι επιτρεπτή ούτε για τους υποψήφιους βουλευτές και για τυχόν παράβαση επιβάλλεται στον υποψήφιο βουλευτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.4 του ίδιου ανωτέρω νόµου, πρόστιµο µέχρι του ύψους της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης, 3 ανάλογα µε τη σοβαρότητα, τον αριθµό και τη συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και την προκαλούµενη ρύπανση και προσβολή της αισθητικής.

 

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι, καταργήθηκαν οι Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτούνταν στην έδρα κάθε περιφέρειας και για τυχόν καταγγελίες αποφαίνεται πλέον η ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ